Annan Gives us everything
 Sri Suresh

அண்ணன் தந்த வாழ்க்கை- திரு சுரேஷ், ஈரோடு
        
அண்ணன் சுவாமிகளின் பிறந்த தின விழா அன்று கோமல் அருணாலயத்தில் திரு சுரேஷ் அவர்களை சந்தித்தோம். அண்ணனின் சீடராகிய திரு அருணாசலன் அவர்களின் புதல்வர்தான் இவர்.ஆசிரிய பணியில் இருக்கும் இவர் 1984 ம் ஆண்டில் அண்ணனை சந்திக்கின்றார்.அன்றிலிருந்து இன்று வரை அண்ணனும்,சுவாமியும், கோமல் திரு சுவாமினாதன் அவர்களும் தன் வாழ்க்கையை எவ்வாறு உருவாக்கி வழி நடத்துகின்றார்கள் என உருக்கத்துடன் எங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டார். சுமார் 30 நிமிடம் உள்ள இந்த உரையாடலை கேட்பவர்க்கு வசதியாக 5 பகுதிகளாக பிரித்து இங்கு வழங்குகிறோம்.

1.      முதல் ஒலிப்பதிவில் தான் அண்ணனை பார்த்தது; அண்ணனின் அருள் மற்றும் சுவாமியின் அருளால் கல்வி பயின்றது. போன்றவற்றை விவரிக்கின்றார்.

2.      இரண்டாம் ஒலிப்பதிவில் தான் சைக்கிளில் செல்லும் போது அண்ணன் எவ்வாறு விபத்திலிருந்து தன்னை காத்தார்கள் என விவரிக்கின்றார்.

3.      மூன்றாம் ஒலிப்பதிவில் ஆண்டாள்புரம் சுவாமிகளோடு தான் ஓரிரு நாட்கள் பயணம் செய்த அனுபவங்களை விவரிக்கின்றார்.

4.      நான்காம் ஒலிப்பதிவில் தான் ஆற்று வெள்ளத்தால் அடித்து செல்லப்படாமல் சின்ன அண்ணன் தன்னை காத்த அற்புதத்தை விவரிக்கின்றார்.

5.      ஐந்தாம் ஒலிப்பதிவில் தனது தந்தை திரு அருணாசலன் அவர்களை மரணத்தின் பிடியிலிருந்து சின்ன அண்ணன் காத்த அற்புதத்தை விவரிக்கின்றார்.

மேலே உள்ள ஒலிப்பதிவு வரிசையில் ஒவ்வொன்றாக தேர்வு செய்து கேட்கவும்.

 Annan gives us everything - Sri Suresh,Erode

        Sri Suresh is an ardent devotee of Annan Swamigal from the age of 15.He meets Annan Swamigal  at Pudur in 1984 on an  Navrathiri celebration. His father Sri Arunachalan, a pious soul took Suresh along with him to Annan Swamigal.Thus started the consummated surrender of Suresh’s life at the feet of Annan. Infact he is the blessed soul to have the protection of such a Spiritual Giant right from his Adulthood!.       

                  We (web-admin) met him in Komal Arunalayam on the Annan’s birthday celebration 2015.We had wonderful opportunity of talking to many devotees of Annan. Komal Sri Swaminathan (Chinna Annan-as lovingly adored by the devotees) silently witnessed the conversation and encouraged many to participate and share their experiences.These devotees knowing fully the  stature of Sri Swaminathan, Adore Him as a spiritual successor of Annan Swamigal.The love and care they got in Annan’s time is blossoming fully with the  continued care and protection of Sri Swaminathan now.

1)            Sri Suresh said that he could excel in his studies only because of Swami’s and Annan’s Grace. (Andalpuram Swamigal is normally spoken as ‘Swami’ and Annan Swamigal as ‘Annan’). Because his jadhakam(horoscope) when interpreted by a pioneer of that field clearly predicted that he would not do any higher studies at all after intermediate level. Whereas  Annan’s grace defied the zodiac influences and raised Suresh to the position of post graduate in commerce!. Now he is serving in teaching profession. Sri Suresh recalls now how he was blessed by Annan on every festivals and on his birthdays . Sri Suresh used to go to Annan and Swami with every Academic applications and  exam hall tickets!. Annan and Swami took extreme care in going through those applications and gave consent for his higher studies. In  one of the upcoming exams,  Annan exactly told that Suresh would score only 37 marks  in his “Business maths” paper. It was a wonder how Annan predicted the marks one month before the exam.

                   Though he scored the same number and  failed in that paper that time , Suresh could pass the paper with border mark  in next attempt by mysteriously writing the correct  answer(because he did not know how to solve a question) flashed in his brain by Annan at the eleventh hour of the exam just before handing over the completed paper to the invigilator! It is not a wonder for a Siddha of  Annan  stature to influence the brain of His devotee in that needed moment for accomplishing  the demanding  task!. Thus…The Master willed ..Suresh achieved  his life!

2)              Once Suresh purchased a new bicycle. As usual he gave the cycle key to Annan for His blessings. Annan said Suresh not to use the cycle for few months and to go by walk for time being. After one year, Annan permitted Suresh to use the cycle and advised him to travel in cycle with caution!.One day when he was going to college ,a heavy branch of a tree just fell beside Suresh and he was miraculously saved by Annan from a fatal accident.Annan by His compassion saved Suresh against any active Previous karmas!.

3)             Suresh had wonderful opportunity of travelling with Andalpuram Swamigal for just few days.Swamigal graced him with all noble attributes.

4)             After Jeeva Samadhi of Annan, many devotees surrendered at the feet of Sri Swaminathan (Chinna Annan)  and adored him as Annan’s spiritual successor. Sri Swaminathan after having continuously served Annan and Swami in close proximity, had the insight and stature to  embrace all with great love and care.Thus Suresh too took refuge at the feet of Sri Swaminathan with unruffled bakthi and undemanding surrender.

                  Chinna Annan  too happily accepted his bakthi and protects him always. Suresh explained us how he was saved one night from  drowning into the roaring flood when he was crossing the Roadway river bridge. After having darshan of Annan, Swami’s Peetam and after prostrating Sri swaminathan on one night of 1990, Suresh and his brother were returning to Erode from Komal. They had to go to Tiruvarur town to get a bus. They were busily running towards a far away bus stand to get the last bus to Tiruvarur. They were to cross a river bridge to reach the otherside of road. Due to heavy rain there was utter darkness. Suresh and his brother could not differentiate the water and  the walkway .While he was just stepping onto the river’s  water ,some unknown person,at once grabbed his shirt and pulled him up from falling into the river.That unknown person could not be traced after few seconds, was a miracle ! His brother was weeping the whole night by recalling the scene , Had their Chinna Annan not protected him,He would have been washed away by that flood on that night! .

5)             The most thoughtful miracle was indeed performed by  Chinna Annan (Sri Komal Swaminathan) when Suresh’s father Sri Arunachalan was seriously ill with diarrhea.Doctors lost the hope of saving Sri Arunachalan from this serious cholera.The kidneys dried up for want of fluid, But the patient fully knowing the efficacy of Divine Grace endured this illness. But as the time rolled, Suresh was busy in getting a telephone line to Komal. At last he could get a telephone call connected to Komal  Sri Swaminathan and said about the serious condition of his father. Sri Swaminathan said that his father is most precious for all and told him everything will become alright. When Suresh went back to hospital which is only few metres away from telephone booth,His father was all right ,sitting well on the cot! .Doctors were awe-struck by this scene of superfast recovery!

We can learn an important lesson from these devotees.That is,”complete surrender to a Master will do all the needful for us!.By surrendering at the feet of a True spiritual Master of Andalpuram Swamigal,Annan swamigal,Sri Swaminathan stature and many other Masters of this order,we lose nothing..Instead we gain everything material and spiritual!


**OM TAT SAT**